ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Definities en begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Salut Exposure: de onderneming Salut Exposure, gevestigd en zaakdoende aan de Mijlstraat 26C, 5281 LL  Boxtel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 76320693, de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Klant: de opdrachtgever of eenieder die met Salut Exposure een overeenkomst aangaat of wil aangaan.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Klant en Salut Exposure waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Werk: het totaal van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen van zaken.

Zaak/Zaken: de door Salut Exposure aan Klant ter beschikking gestelde/te leveren zaak/zaken.

Werkzaamheden: het geheel van door Salut Exposure te verrichten werkzaamheden c.q. het geven van adviezen en/of het leveren van zaken en alle andere ondersteunende activiteiten die nodig zijn om beurzen, tentoonstellingen, congressen, evenementen, betimmeringen, projectinrichtingen, winkelinrichtingen, meubelen en overige interieurinrichtingen mogelijk te kunnen maken.

Meer- en minderwerk: door de klant gewenste toevoegingen aan dan wel verminderingen van het overeengekomen werk die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen prijs.

Oplevering: het gebruiksklaar ter beschikking stellen van het werk.

Voorwaarden: deze algemene leveringsvoorwaarden.

Schriftelijk: naast schriftelijk ook e-mail, fax of andere elektronische op analoge of digitale wijze verzonden berichten die klant respectievelijk Salut Exposure hebben bereikt.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid voorwaarden

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Salut Exposure en een klant waarop Salut Exposure deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Het sluiten van een overeenkomst met Salut Exposure houdt in dat klant de toepasselijkheid van deze Voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Salut Exposure, voor de uitvoering waarvan door Salut Exposure derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op de voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Salut Exposure en klant zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. Salut Exposure behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 (dertig) dagen na bekendmaking van de wijziging per (elektronische) berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen per direct worden doorgevoerd.
 7. Indien klant een voor hem negatieve wijziging in deze voorwaarden conform voorgaand lid niet wil accepteren, dient hij voor de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden Salut Exposure hierover te informeren. Salut Exposure kan de wijziging in kwestie dan intrekken waarna deze voor klant niet meer zal gelden. Indien Salut Exposure de wijziging niet wenst in te trekken, is klant gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.
 8. In het geval deze voorwaarden en de overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

 

Artikel 3: Aanbod

 1. De offertes en aanbiedingen die door Salut Exposure worden gedaan zijn vrijblijvend en herroepelijk.
 2. Voor alle offertes en aanbiedingen geldt dat deze zijn gebaseerd op de door klant verstrekte gegevens. Bij gebleken onjuistheid c.q. onvolledigheid daarvan kan klant aan een (geaccepteerde) offerte of aanbieding geen rechten ten opzichte van Salut Exposure ontlenen.
 3. Salut Exposure kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. De inhoud van alle aanbiedingsdocumenten, zoals tekeningen, beschrijvingen of specificaties, is zo nauwkeurig mogelijk, doch is niet bindend.
 5. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn in euro’s, levering af Salut Exposure en tenzij anders aangegeven exclusief: BTW en andere heffingen van overheidswege; eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis en verblijf-, verzend- en administratiekosten.
 6. De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Salut Exposure of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van Salut Exposure. Zij mogen niet zonder zijn toestemming aan derden ter hand worden gesteld of getoond. Zij mogen evenmin zonder zijn toestemming worden gekopieerd of op een andere wijze worden vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 (veertien) dagen na een daartoe door Salut Exposure gedaan verzoek franco aan hem te worden toegezonden.
 7. Indien de klant het aanbod niet accepteert, is Salut Exposure gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte in rekening te brengen, mits hij de klant direct bij of na het vragen van het aanbod schriftelijk heeft gewezen op het bestaan van deze verplichting en op de hoogte van deze kosten. In het geval Salut Exposure van de in dit lid bedoelde mogelijkheid gebruik maakt en de klant de desbetreffende kosten heeft voldaan, gaan de bij de offerte behorende tekeningen over in eigendom op de klant, onverminderd het intellectuele en industriële eigendomsrecht van Salut Exposure.
 8. Prijsverhogingen die voortvloeien uit wet- of regelgeving of haar oorzaak vinden in gestegen prijzen van lonen, grondstoffen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijk gezien niet-voorzienbaar waren, worden aan zakelijke klanten doorberekend.
 9. Alle werkzaamheden die niet genoemd zijn in de offerte vallen niet onder de overeenkomst en kunnen prijsverhogend werken.

 

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat een door Salut Exposure gedane prijsopgave via een schriftelijke of via e-mail gedane offerte door klant schriftelijk of via e-mail is aanvaard of bevestigd.
 2. Indien de opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien prijsopgave nog niet is bevestigd, wordt de overeenkomst geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze voorwaarden op het moment dat Salut Exposure op verzoek van klant met de uitvoering van de overeenkomst is gestart. Indien de klant in dit geval niet binnen 5 (vijf) werkdagen na het verzoek reageert op de inhoud van de prijsopgave, dan wordt deze als geaccepteerd aangemerkt en zijn Klant en Salut Exposure aan de inhoud ervan gebonden.
 3. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding zaakgenomen aanbod dan is Salut Exposure daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Salut Exposure anders aangeeft. Een samengestelde prijsopgave verplicht Salut Exposure niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 4. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.
 5. Klant is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde te verkopen en/of over te dragen.

 

Artikel 5: Levering, termijnen en risico

 1. Alle door Salut Exposure genoemde of overeengekomen (leverings-)termijnen en (oplever-)data zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Door Salut Exposure genoemde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever-)data, gelden steeds als streefdata, binden Salut Exposure niet en hebben steeds slechts een indicatief karakter.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 3. Indien de overeenkomst is gewijzigd of aangevuld, dan is Salut Exposure gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat partijen overeenstemming hebben over alle wijzigingen en/of aanvullingen, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden, vergoeding en andere voorwaarden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Salut Exposure op en is voor klant geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Mocht Salut Exposure onverhoopt niet in staat zijn binnen een overeengekomen fatale levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Salut Exposure alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Salut Exposure een termijn van minimaal 14 (veertien) dagen gegund wordt om zijn verplichtingen na te komen.
 5. Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.
 6. Levering vindt plaats af magazijn Salut Exposure, het risico van de zaak gaat over op het moment dat Salut Exposure deze ter beschikking stelt aan klant.
 7. Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen klant en Salut Exposure overeenkomen dat Salut Exposure voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op klant. Klant kan zich tegen deze risico’s verzekeren.
 8. Indien bij aflevering van zaken beschadigingen worden geconstateerd, dient door de klant op het ontvangstbewijs aantekening van de beschadiging te worden gemaakt. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat om eventuele beschadigingen aan de geleverde zaken te constateren, dient dit door de klant op het ontvangstbewijs te worden vermeld. Uiterlijk waarneembare beschadigingen dienen binnen twee werkdagen na aflevering bij Salut Exposure te worden gemeld.

 

Artikel 6: Verplichtingen van de klant

 1. De klant stelt Salut Exposure in de gelegenheid het werk te verrichten binnen de normalewerktijden van Salut Exposure en onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de klant verplicht zorg te dragen voor; dat de toegang tot de plaats, waar de aflevering en/of montage moet geschieden onbelemmerd en toereikend is en voorts dat alle medewerking wordt verleend, door de klant, om een vlotte aflevering, montage en/of afwerking mogelijk te maken.
 3. Klant draagt er tevens zorg voor:

Dat (onder)vloeren vrij zijn van kalk-, cement- en vuilresten en van losse gedeelten, zo nodig, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, volledig vlak en waterpas zijn en bezemschoon, door klant, ter beschikking gesteld worden.

Dat in geval van verbouwingswerkzaamheden en /of vernieuwing van het interieur, de bedrijfsruimte gedurende het verrichten van werkzaamheden voor het publiek gesloten is.

 1. De klant verschaft op aanwijzing van Salut Exposure de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten zijn voor rekening van de Klant.
 2. De klant draagt zorg voor een ongestoord gebruik van de door klant ter beschikking gestelde opslagruimte en zorgt als een goed bewaarder voor de zaken in de opslagruimte.
 3. De klant draagt het risico voor schade aan en verlies van materialen, onderdelen of gereedschappen die op het werk zijn aangevoerd, indien en voor zover zij verantwoordelijk is voor de bewaking daarvan.
 4. Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door een omstandigheid die voor risico van de klant komt, dan dient de klant de daaruit voor Salut Exposure voortvloeiende schade te vergoeden indien deze aan de klant kan worden toegerekend.
 5. De klant draagt zorg voor de afvoer van eigen verpakkingsmateriaal.
 6. De klant zorgt er voor, dat Salut Exposure tijdig beschikt over alle (technische) informatie, gegevens, beslissingen en wijzigingen die noodzakelijk zijn om Salut Exposure in staat te stellen de werkzaamheden conform de overeenkomst te realiseren. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie, gegevens, beslissingen en wijzigingen.
 7. Het is de klant niet toegestaan om Salut Exposure, zijn personeel of diens hulppersonen aanwijzingen te geven die niet in verband staan met de werkzaamheden of strijdig zijn met de aard van de overeenkomst. De klant dient de Werkzaamheden van Salut Exposure zo weinig mogelijk te verstoren.
 8. In geval van een tekortkoming van Salut Exposure bij de uitvoering van de overeenkomst wijst de klant Salut Exposure daar schriftelijk op, met een duidelijke omschrijving van de tekortkoming en met een redelijke termijn om de tekortkoming te herstellen, tenzij Salut Exposure al door de enkele tekortkoming in verzuim is.

 

Artikel 7: Wijzigingen / Meerwerk- en minderwerk

 1. Indien Salut Exposure op verzoek of met voorafgaande instemming van klant werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door klant worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Salut Exposure. Salut Exposure is niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 2. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.
 3. Wijzigingen in de overeenkomst dan wel de voorwaarden van uitvoering zullen schriftelijk worden overeengekomen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van Salut Exposure en van klant op verrekening van meer- en minderwerk onverlet.

 

 

 1. Klant aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van klant en Salut Exposure kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Klant nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 8: Koop en verkoop zaken

 1. Salut Exposure verkoopt in het geval van een koopovereenkomst aan klant, de zaken naar aard en aantal zoals tussen partijen schriftelijk overeengekomen, gelijk klant van Salut Exposure koopt.
 2. Klant draagt het risico van de selectie van de gekochte zaken. Salut Exposure staat er voor in dat de zaken bij aflevering geschikt zijn voor normaal gebruik en voldoen aan de tussen partijen schriftelijk overeengekomen specificaties. Salut Exposure staat er niet voor in dat de zaken geschikt zijn voor het door klant beoogde gebruik, tenzij in de schriftelijke overeenkomst tussen partijen de gebruiksdoeleinden duidelijk en zonder voorbehoud zijn gespecificeerd.

 

Artikel 9: Betalingen en zekerheid

 1. Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen van facturen plaats te vinden in termijnen voor aanvang van de opbouw en binnen uiterlijk 30 (dertig) dagen na oplevering van het werk.
 2. Salut Exposure is gerechtigd vooruitbetaling en/of zekerheid te bedingen bij de klant.
 3. Na het sluiten van de overeenkomst kan Salut Exposure zekerheid bedingen indien hij goede grond heeft te vrezen dat de klant zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang de klant in dat geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is Salut Exposure gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken, voor zover dit gerechtvaardigd is.

 

Artikel 10: Termijnen en verzuim

 1. De betalingstermijn van iedere factuur is, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, 14 (veertien) dagen na factuurdatum.
 2. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is dan een rente verschuldigd van 1% per maand of een deel van een maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Salut Exposure op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 4. Indien de klant in gebreke blijkt met tijdige betaling van facturen zullen er (buiten)gerechtelijke stappen worden ondernomen, om de vordering alsnog (buiten)gerechtelijk te incasseren. Buitengerechtelijke kosten zijn door de Klant verschuldigd indien en zodra deze in verzuim is, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.
 5. Indien de klant een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zal Salut Exposure bij verzuim de klant een aanmaning sturen waarbij een laatste betaaltermijn wordt gegeven van 14 (veertien) dagen. Hierbij zal tevens de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten worden aangegeven welke de klant onherroepelijk verschuldigd wordt als betaling binnen deze termijn uitblijft. De buitengerechtelijke kosten worden berekend conform het Besluit Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek.
 6. De buitengerechtelijke kosten bij een klant welke handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan wel rechtspersoon is, bedragen bij verzuim 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 125,00 (honderdvijfentwintig euro). Indien Salut Exposure echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.
 7. Indien klant een termijn niet tijdig betaalt, is Salut Exposure gerechtigd het werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan, mits hij de klant schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 (zeven) dagen te betalen en die betaling is uitgebleven. Het in de vorige zin bepaalde laat onverlet het recht van Salut Exposure op vergoeding van schade, kosten en rente.
 8. Indien gedurende het op grond van het vorige lid stilliggen van het werk schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor rekening van Salut Exposure.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. Salut Exposure is tegenover klant slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan Salut Exposure toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.
 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Salut Exposure slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. De aansprakelijkheid van Salut Exposure is daarom beperkt tot de vergoeding welke Salut Exposure in het kader van de overeenkomst heeft ontvangen. Bovendien is de aansprakelijkheid van Salut Exposure in totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico.
 3. Voornoemde limiteringen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien er sprake is van grove schuld of opzet door de leidinggevende van Salut Exposure.
 4. Salut Exposure is indien er sprake is van aansprakelijkheid, uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Tot directe materiële schade behoren in geen geval: gevolgschade, bedrijfsschade, productieverlies, omzet- of winstderving of waardevermindering of verlies van producten evenmin als bedragen die in de uitvoeringskosten zouden zijn begrepen als de werkzaamheden van de aanvang af goed zouden zijn uitgevoerd.
 5. Salut Exposure is niet aansprakelijk voor opzichtschade. Hieronder wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Klant dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.
 6. Klant is verplicht om binnen 2 (twee) weken nadat klant een onjuistheid in de uitvoering van de overeenkomst en het al dan niet daaruit voortvloeiende schaderisico heeft gesignaleerd of redelijkerwijze had kunnen signaleren, daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Salut Exposure.
 7. Indien de in het voorgaande lid bedoelde mededeling niet of te laat wordt gedaan, is Salut Exposure op geen enkele wijze verplicht tegenover klant om de geleden schade ongedaan te maken op wijze die past bij, en aansluit op de inhoud van de opdracht en de aard van de werkzaamheden.
 8. Salut Exposure is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens klant aangeleverd materiaal ten gevolge van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. Tevens is Salut Exposure niet aansprakelijk voor enige schade in het geval van onjuiste/onvolledige verpakking van door of namens klant aangeleverd materiaal.
 9. Na verloop van 12 (twaalf) maanden te rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst door voltooiing of opzegging is geëindigd, vervalt ieder recht van klant tegenover Salut Exposure ter zake schade ontstaan door eventuele tekortkomingen en/of tekortkomingen van Salut Exposure bij de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 12: Overmacht

 1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat op dat gebied in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
 2. Tot die omstandigheid wordt in elk geval tevens maar niet uitsluitend gerekend: van overheidswege opgelegde verplichtingen die consequenties hebben voor het verstrekken van de dienstverlening door middel van internet, storingen in systemen die deel uit maken van het internet, storingen in de telecommunicatie, infrastructuur, computerinbraak en uitval van elektriciteitsvoorzieningen maar ook het niet voldoen door leveranciers van Salut Exposure aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, stakingen of werkonderbrekingen, verlies van de te verwerken onderdelen, import- of handelsverboden.
 3. Voor zover Salut Exposure ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst al gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Salut Exposure gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 13: Vrijwaring

 1. De klant vrijwaart Salut Exposure voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Salut Exposure toerekenbaar is.
 2. Indien Salut Exposure uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de klant gehouden Salut Exposure zowel buiten als in rechte bij te staan en direct al die maatregelen te nemen die van hem in dat geval verwacht mag worden.
 3. Mocht de klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Salut Exposure, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Salut Exposure en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de klant.
 4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Salut Exposure bij onderaanneming meeverzekerd op een door klant ten behoeve van het werk afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.

 

Artikel 14: Inspectie, oplevering en eigendom

 1. De klant is verplicht het op te leveren werk vóór oplevering te inspecteren op de goede conditie ervan. Oplevering zal geschieden op een van te voren afgesproken tijdstip aan een, door klant opgegeven, contactpersoon. Wanneer deze contactpersoon niet ter plaatse is op het afgesproken tijdstip gaat Salut Exposure ervan uit dat montage akkoord is. Voor iedere wijziging/aanvulling die Salut Exposure daarna moeten doorvoeren, wordt vooraf een prijsopgave toegezonden.
 2. Ingeval niet tijdig inspectie plaatsvindt of bij afwezigheid van reclames na tijdige inspectie, heeft Salut Exposure voldaan aan zijn verplichtingen tot oplevering.
 3. Na de oplevering is de klant gerechtigd het werk in gebruik te nemen. De klant is verplicht het werk, specifiek t.b.v. beurs- en soortgelijke projecten, in eigendom toebehorend aan Salut Exposure aan Salut Exposure af te leveren in de staat waarin het opgeleverd was, zo spoedig mogelijk na afloop van de beurs, de tentoonstelling, het congres, het evenement doch ten hoogste 12 uur daarna.
 4. Salut Exposure is verplicht het af te leveren werk te inspecteren op de goede conditie ervan.
 5. Blijkt uit de overeenkomst dat het werk in eigendom wordt overgedragen aan de klant, dan geschiedt deze eigendomsoverdracht bij en door de oplevering, onverminderd het in deze voorwaarden bepaalde.

 

Artikel 15: Garanties en reclames

 1. Salut Exposure hanteert binnen de grenzen van de volgende bepalingen de volgende garantietermijnen:
 • door Salut Exposure volledig zelf geproduceerde onderdelen: 1 (één) jaar;
 • alle andere Zaken: conform garantie leverancier/fabrikant.

 

 1. Om zich op de garantiebepalingen van dit artikel te kunnen beroepen, dient de klant Salut Exposure direct schriftelijk en gedetailleerd van de geconstateerde gebreken in kennis te stellen en aannemelijk te maken dat de gebreken moeten worden toegeschreven aan de minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering van het werk dan wel het rechtstreekse gevolg zijn van een verwijtbare fout van Salut Exposure, onverminderd het bepaalde in artikel 11, alle medewerking te verlenen om hem in staat te stellen de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen.
 2. Indien herstel naar het redelijk oordeel van Salut Exposure niet mogelijk is, herstel te lang gaat duren of als aan herstel onevenredig hoge kosten zijn verbonden, is Salut Exposure gerechtigd om naar eigen keuze de zaak kosteloos te vervangen door een andere, soortgelijke maar niet noodzakelijkerwijs identieke zaak of de schade te vergoeden.
 3. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van Salut Exposure.
 4. Geen garantie wordt gegeven zodra gebreken het gevolg zijn van:
 • normale slijtage;
 • onoordeelkundig gebruik;
 • niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
 • installatie, montage, wijziging of reparatie door klant of door derden.

 

 1. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de klant zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Salut Exposure kan in dat geval andere garanties, andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken. Bij zaken die bestemd zijn voor gebruik in het buitenland, vallen in ieder geval de reis, vervoers- en verblijfskosten altijd buiten de garantie.
 2. Salut Exposure heeft geen verplichting betreffende herstel voor gebreken en/of fouten die na afloop van de in dit artikel bedoelde garantieperiode zijn gemeld.
 3. Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door Salut Exposure in rekening worden gebracht conform zijn gebruikelijke tarieven.
 4. Uitgesloten van garantie zijn alle verbruiksartikelen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Klant kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Salut Exposure heeft voldaan.
 6. Klant kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij Salut Exposure heeft gereclameerd.
 7. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden of het leveren van zaken niet meer mogelijk of zinvol is, zal Salut Exposure slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11.
 8. Ingeval de reclame een ontvangen factuur betreft, dient deze binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum schriftelijk ter kennis van Salut Exposure te worden gebracht. Klant wordt geacht na het verstrijken van de termijn van 8 (acht) dagen als voornoemd, akkoord te zijn gegaan met de hem toegezonden factuur.

 

 Artikel 16: Intellectuele eigendom

 1. Het opgeleverde werk blijft eigendom van Salut Exposure, evenals het auteursrecht op het ontwerp, de ter voorbereiding gemaakte foto’s, ontwerpen, maquettes, modellen, tekeningen etc., een en ander voor zover uit de overeenkomst niet het tegendeel blijkt.
 2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van Salut Exposure ongeacht of aan klant voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Salut Exposure niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond.
 3. Klant is aan Salut Exposure per overtreding van het in dit artikel gestelde een boete verschuldigd van € 25.000,00 (vijfentwintigduizend euro). Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
 4. Salut Exposure heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de klant ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 17: Adviezen, ontwerpen en materialen

 1. Klant kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van Salut Exposure krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de overeenkomst.
 2. Klant is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen, berekeningen, ontwerpen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen.
 3. Klant vrijwaart Salut Exposure voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens klant verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke.
 4. Klant mag de materialen die Salut Exposure wil gebruiken voordat deze worden verwerkt voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als Salut Exposure hierdoor schade lijdt, komt deze voor rekening van klant.

 

Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud en rententierecht

 1. Alle in het kader van de overeenkomst door Salut Exposure tot stand gebrachte of geleverde zaken blijven in het geval van een koopovereenkomst eigendom van Salut Exposure, totdat alle bedragen die klant verschuldigd is voor de op grond van die overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten diensten volledig aan Salut Exposure heeft voldaan.
 2. Salut Exposure is gerechtigd om, indien de klant met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen en/of andere verplichtingen in gebreke is, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken onder hem te houden.
 3. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van Salut Exposure op de geleverde zaken door natrekking of zaaksvorming tenietgaat, vestigt Salut Exposure bij voorbaat een bezitloos pandrecht op de natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak ten behoeve van Salut Exposure, tot zekerheid van al wat de klant, uit welke hoofde dan ook, aan Salut Exposure verschuldigd is en zal worden.
 4. Klant zal de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken/diensten niet verpanden, of gedogen dat daarop enig beslag wordt gelegd. Indien er beslag wordt gelegd, dient de klant Salut Exposure hiervan direct op de hoogte te stellen. De klant dient bij een eventueel beslag, bij een ten aanzien van de klant verleende surseance van betaling of bij een uitgesproken faillissement van de klant onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder, of de curator te wijzen op het eigendomsrecht van Salut Exposure.
 5. Voor zover noodzakelijk zal Klant aan Salut Exposure op zijn eerste verzoek onmiddellijke toegang verlenen tot gebouwen en/of terreinen, waarvan klant eigenaar dan wel beheerder is, zodat Salut Exposure zijn eigendom(men) kan revindiceren.
 6. Door klant verrichte betalingen worden allereerst en zoveel mogelijk toegerekend aan vorderingen van Salut Exposure waarvoor geen eigendomsvoorbehoud geldt.

Artikel 19: Opslag van zaken

 1. In het geval zaken na aanbieding tot levering op de afgesproken leverdatum niet worden aanvaard, anders dan wegens gebrekkige levering dan wel omdat de klant de zaken niet wil aanvaarden, zal Salut Exposure binnen een redelijke termijn een tweede levering doen. Salut Exposure is na weigering dan wel na tweede levering gerechtigd opslagkosten en eventuele verdere aantoonbare schade en redelijke kosten aan de klant in rekening te brengen.
 2. Indien de zaken door de klant zijn betaald, zal Salut Exposure de zaken maximaal 3 (drie) maanden in opslag houden, waarbij aan de klant redelijke interne of externe opslagkosten in rekening worden gebracht, gelet op onder meer de verkoopwaarde van de zaken en de duur van de opslagperiode, tenzij anders overeengekomen.
 3. Gaat de klant na verloop van 3 (drie) maanden nog niet over tot afname van de zaken, dan wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd als bedoeld in artikel19, waarbij in redelijkheid gemaakte interne of externe opslagkosten door Salut Exposure in rekening mogen worden gebracht.
 4. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van klant opgeslagen. Salut Exposure mag in overeenstemming met het in dit artikel bepaalde altijd gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.

 

Artikel 20: Ontbinding en opschorting

 1. Klant en Salut Exposure zijn onverminderd te allen tijde bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien klant of Salut Exposure:
 • in staat van faillissement geraakt, dan wel daartoe een aanvraag is ingediend;
 • surseance van betaling is verleend dan wel daartoe een aanvraag is ingediend;
 • in de WSNP wordt opgenomen dan wel daartoe een aanvraag is ingediend;
 • de bedrijfsvoering staakt.

 

 1. Salut Exposure is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 • klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • na het sluiten van de overeenkomst aan Salut Exposure ter kennis gekomen

omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal

nakomen;

 • indien de klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen

voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft

of onvoldoende is;

 • indien door de vertraging aan de zijde van de klant niet langer van gebruiker kan worden

gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal

nakomen.

 

 1. Salut Exposure heeft tevens de bevoegdheid de afgifte van bescheiden of andere zaken aan klant of derden op te schorten, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op klant volledig zijn voldaan.

 

Artikel 21: Verwerking persoonsgegevens

 1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 2. Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

Artikel 22: Toepasselijk recht en Voorwaarden

 1. Op alle overeenkomsten tussen klant en Salut Exposure is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De eventuele toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door de Rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s Hertogenbosch.
 3. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zullen door Salut Exposure op verzoek kosteloos worden toegezonden.
 4. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Salut Exposure.
 5. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.