PRIVACYVERKLARING

Privacy Statement Salut Exposure

Salut Exposure levert producten en diensten op het gebied van stand- en interieurbouw en projectbegeleiding.

Salut Exposure is gevestigd aan de Mijlstraat 26C, 5281 LL te Boxtel.

Deze privacy verklaring is van toepassing op verwerking van persoonsgegevens door Salut Exposure

Salut Exposure hecht veel waarde aan het waarborgen van uw recht op privacy. Uw persoonsgegevens worden door Salut Exposure in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet verwerkt.

 Dit betekent dat wij:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn

verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring;

– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

De volgende onderwerpen komen in deze verklaring aan bod:

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u en met welk doel?
 2. Wat doen we met uw gegevens?
 3. Welke mogelijkheden heb ik om het verwerken van de gegevens tegen te gaan?
 4. Cookies
 5. Klikgedrag
 6. Salut Exposure en andere websites
 7. Bewaartermijn
 8. Beveiliging persoonsgegevens en systemen
 9. Wijziging privacy beleid
 10. Vragen
 11. Contactgegevens

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u en met welk doel?

Verwerking van persoonsgegevens van klanten en/of leveranciers.

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Salut Exposure verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 – Administratieve doeleinden;

– Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

– Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

– Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Salut Exposure de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam, voorletters, tussenvoegsel;
 • Geslacht;
 • Titulatuur;
 • Functie;
 • Werkzaam bij organisatie;
 • Adres, postcode, plaats, provincie, land;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Faxnummer;
 • Website;
 • Bancaire gegevens, waaronder een rekeningnummer of creditcardnummer;
 • Kamer van Koophandel- en BTW nummer;

Verwerking van persoonsgegevens van prospects en/of geïnteresseerden

Persoonsgegevens van prospects of geïnteresseerden worden door Salut Exposure verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn, Facebook of Twitter;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Salut Exposure de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam, voorletters, tussenvoegsel;
 • Geslacht;
 • Titulatuur;
 • Functie;
 • Werkzaam bij organisatie;
 • Adres, postcode, plaats, provincie, land;
 • E-mailadres;
 • Social media accounts;
 • Telefoonnummer;
 • Faxnummer;
 • Website;
 • Kamer van Koophandel- en BTW nummer;

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbriefabonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden door Salut Exposure verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– De inschrijving in de nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Salut Exposure de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam, voorletters, tussenvoegsel;
 • Geslacht;
 • Titulatuur;
 • Functie;
 • Werkzaam bij organisatie;
 • Adres, postcode, plaats, provincie, land;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Faxnummer;
 • Website;
 • Kamer van Koophandel- en BTW nummer;

 Om u een zo relevant mogelijke nieuwsbrief te kunnen sturen, kan het voorkomen dat wij inzage hebben in uw online surf-, lees- en koopgedrag op onze eigen website(s) en andere online uitingen teneinde de inhoud van de nieuwsbrief daar op af te kunnen stemmen.

Bij iedere nieuwsbrief of aanbieding heeft u de mogelijkheid om gebruik te maken van een zogeheten “Optout” mogelijkheid. Dit betekent dat u na gebruik van deze mogelijkheid geen aanbiedingen meer zal ontvangen van Salut Exposure

Verwerking van andere persoonsgegevens

U heeft de mogelijkheid per e-mail of telefonisch contact met ons op te nemen. Om uw vragen, klachten of andere zaken af te kunnen handelen en bij latere kwesties de historie in te kunnen zien, verwerken wij uw vragen, klachten of andere zaken in ons systeem. Wij zullen eventuele bijzondere persoonsgegevens (gezondheid, ras etc.), indien mogelijk, verwijderen uit de vragen, klachten of andere zaken.

 2. Wat doen we met uw gegevens?

Wij gebruiken de verstrekte persoonsgegevens alleen voor de doeleinden zoals wij hierboven hebben omschreven.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens kunnen ook aan een derde partij ter beschikking worden gesteld indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

– Het verzorgen van de internetomgeving;

– Het verzorgen van de (financiële) administratie;

– Het verzorgen van marketing en sales activiteiten;

– Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons-) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 1. Welke mogelijkheden heb ik om het verwerken van de gegevens tegen te gaan?

U kunt ons met redelijke tussenpozen vragen om inzicht te geven in alle persoonsgegevens die Salut Exposure van u heeft. U kunt ons verzoeken deze persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te wijzigen, af te schermen, over te dragen of te verwijderen. Hiervoor kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@salutexpo.eu Salut Exposure zal uiterlijk binnen 4 weken reageren op uw verzoek. Als uw gegevens worden gebruikt voor direct marketingdoeleinden, dan kunt u hiertegen verzet instellen, waarna uw persoonsgegevens niet meer voor dit doeleinde zullen worden gebruikt. Als u zich heeft ingeschreven voor het ontvangen van de nieuwsbrief, dan kunt u zich ook hiervoor op ieder moment weer afmelden. Dit is mogelijk door middel van de afmeldlink onderaan elke nieuwsbrief.

 1. Cookies

Salut Exposure maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over haar klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond haar diensten en gerichte marketingactiviteiten rond de evenementen van Salut Exposure en eventueel ook van door haar geselecteerde derden. U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. Als u cookies weigert is het echter mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn of dat de website niet optimaal functioneert.

 1. Klikgedrag

Op de websites van Salut Exposure worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat hiermee de bezoekers worden geïdentificeerd. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer op de bezoekers van de website gerichte informatie op de website te zetten.

 1. Salut Exposure en andere websites

Op de website van Salut Exposure treft u een aantal hyperlinks naar andere websites aan. Met betrekking tot deze websites draagt Salut Exposure geen verantwoordelijkheid over de omgang met uw gegevens door deze partijen.

 1. Bewaartermijn

Zodra de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het doel van verwerking, zullen deze gegevens verwijderd worden, tenzij wij wettelijk verplicht zijn uw gegevens langer te bewaren. In dat geval worden uw gegevens voor de duur van deze wettelijke bewaartermijn bewaard.

 1. Beveiliging persoonsgegevens en systemen

Salut Exposure heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

– Alle personen die namens Salut Exposure van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehoudenaan geheimhouding daarvan;

– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 9. Wijziging privacy beleid

Deze tekst en de hieruit vloeiende principes kunnen op elk moment door Salut Exposure gewijzigd worden. Elke aanpassing zal op deze website bekend worden gemaakt. Wij raden u om deze reden aan deze webpagina regelmatig te raadplegen. Het huidige privacy beleid is bijgewerkt op 5 februari 2021.

 1. Heeft u nog meer vragen?

Mocht u verdere vragen hebben over het verzamelen en gebruik van uw persoonsgegevens of verzet wensen in te stellen dan wel een andere klacht kenbaar te maken, dan kunt u daarmee terecht bij Erik Lutters via erik@salutexpo.eu. Tevens heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, te weten de Autoriteit Persoonsgegevens.

 11. Contactgegevens

Salut Exposure

Mijlstraat 26C

5281 LL  Boxtel

info@salut-exposure.eu